Archiwum - Aktualności 2009 r.


     24 września 2009 r.

Będzie cieplej — ale nie drożej

Na wniosek Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podjął decyzję nr OŁO — 4210 — 45(2) 2009/204/IX/BW z dnia 20 sierpnia 2009 roku, utrzymującą w mocy poprzednio obowiązującą taryfę dla ciepła, bez jakichkolwiek zmian cen i stawek opłat.
W związku z powyższym nowa — stara taryfa na ciepło obowiązuje od 10 lutego 2009 roku do 31 marca 2010 roku i dotyczy opłaty za korzystanie z ciepła w tym także używania ciepłej wody przez naszych odbiorców.
Taryfa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego nr 267, poz. 2334 z dnia 10 września 2009 roku.
     Aktualną taryfę na ciepło można znaleźć na stronie internetowej Spółki: www.mzgk-piotrkow.pl w zakładce Biuro Obsługi Klienta — Cenniki — Taryfa — Ciepło.
Większa część mieszkańców naszego miasta jest zaopatrywana w ciepło, wytwarzane w miejskich ciepłowniach. Ciepło systemowe, dostarczane z tych ciepłowni za pośrednictwem sieci jest jednym z powszechniejszych sposobów ogrzewania, który gwarantuje bezpieczeństwo, pewność dostaw oraz komfort użytkowania. Dodatkową zaletą ciepła sieciowego dostarczanego przez piotrkowskie ciepłownie jest to, że jest ono tańsze od ogrzewania gazem o ok 30%, a olejem opałowym nawet o blisko połowę.
     Na poziom opłat, które odbiorcy ponoszą za ciepłą wodę i ogrzewanie mieszkań wpływ mają co najmniej dwa podstawowe czynniki. Pierwszym z nich jest wysokość cen i stawek opłat ujętych w taryfie dla ciepła. Są one jednak każdorazowo weryfikowane i zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, tak aby pozwalały pokryć jedynie niezbędne koszty wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła (bez żadnego zysku). Drugim czynnikiem kształtującym poziom opłat za ciepło są wewnętrzne rozliczenia kosztów ciepła weryfikowane przez zarządców lub właścicieli (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe)na poszczególne lokale mieszkalne. Koszty zakupu ciepła na potrzeby budynku wielolokalowego zgodnie z Prawem Energetycznym są rozliczane przez zarządcę lub właściciela budynku na poszczególne lokale w taki sposób, aby zapewnione było wyłącznie pokrycie ponoszonych przez odbiorców kosztów zakupu ciepła.
Za dostarczone ciepło (w przypadku budynków wielolokalowych) płacimy naszej administracji, która rozlicza z kolei rozlicza się bezpośrednio z MZGK Sp. z o. o. kierując się własnymi prognozami (na podstawie dotychczasowych stawek faktur), szacują koszty potrzebne na ogrzanie budynku i transfer ciepłej wody. Wyliczoną w ten sposób sumę dzielą na 12 miesięcy, otrzymując w rezultacie prawdopodobną kwotę miesięczną, którą dzielą między lokatorów. Opłata w formie miesięcznego ryczałtu zazwyczaj zawarta jest w opłatach dotyczących czynszu. Płacimy za ciepło, zużyte do ogrzania mieszkania i transferu ciepłej wody, a także za ogrzanie przestrzeni wspólnej w budynku (np. klatki, piwnice, suszarnie).
     Niski koszt ciepła z piotrkowskich ciepłowni i możliwość utrzymania zeszłorocznych cen i stawek opłat wynika przede wszystkim z ciągłej dbałości operatora ciepłowni miejskich czyli Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. o racjonalizowanie kosztów wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii cieplnej w Piotrkowie Trybunalskim, a także ze stabilnych cen miału węglowego i energii elektrycznej.
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. już od 1 września b.r jest przygotowany do rozpoczęcia sezonu grzewczego w naszym mieście.
Konkretny termin dostawy ciepła ustala jednak sam odbiorca, czyli dokonuje się tego na pisemny wniosek spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej.
Uruchomienie dostawy ciepła jest realizowane przez spółkę niezwłocznie po otrzymaniu takiego wniosku. Zgodnie z obowiązującym prawem to właśnie w gestii odbiorcy czyli w tym przypadku np. spółdzielni czy też wspólnoty mieszkaniowej leży to, kiedy rozpocznie się sezon grzewczy na danym osiedlu, ponieważ zmieniło się rozporządzenie określające, przy jakich warunkach atmosferycznych ciepłownie mają rozpocząć sezon grzewczy.
Małgorzata Wiernicka — Rzecznik prasowy


     26 czerwca 2009 r.

CIEPŁO SYSTEMOWE
+
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
=
“TERAZ POLSKA“

Po raz pierwszy w 19-letniej historii Konkursu uhonorowana została usługa, którą oferuje niemal 60 firm działających na terenie całego kraju, w tym Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim.
Laur “Teraz Polska“ zdobyła usługa “dostawa Ciepła Systemowego w postaci centralnego ogrzewania (CO) i ciepłej wody (CW)“ zgłoszona przez Izbę Gospodarczą. Mimo że wyróżnienie otrzymała Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, Godło “Teraz Polska“ zostaje oddane do dyspozycji wszystkich Uczestników Programu Promocji Ciepła Systemowego. Tym samym MZGK Sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim zyskał prawo do posługiwania się Godłem wraz z logo marki produktowej we wszystkich materiałach promocyjnych przez okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia.
Tak znaczące wyróżnienie dowodzi, że Program Promocji Ciepła Systemowego i uczestniczące w nim firmy zostały docenione na wielu płaszczyznach: technicznej, marketingowej czy organizacyjnej. Wysokie noty wystawiło bowiem nie tylko grono eksperckie, ale także sama Kapituła, dzięki czemu Ciepło Systemowego i MZGK Sp. z o. o. dołączyli do prestiżowej grupy produktów i usług, które stać się mogą wzorem biznesowego działania. Godło “Teraz Polska“ jest także potwierdzeniem spełnienia przez MZGK Sp. z o. o. standardów z zakresu obsługi klienta, jakości dostarczanego produktu, norm technicznych oraz marketingu.
Zdobyte wyróżnienie ma ogromne znaczenie w kontekście budowania marki produktowej w skali ogólnopolskiej oraz na lokalnym rynku przez Miejski zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
Najważniejszymi korzyściami dla MZGK Sp. z o. o., wynikającymi z tytułu uhonorowania Godłem oferowanych usług, są wzrost atrakcyjności i konkurencyjności produktu, jego lepsza widoczność na rynku i wynikająca z tego większa znajomość wśród Klientów. Oprócz wymiaru materialnego należy podkreślić również wymiar mentalny, polegający na eliminowaniu stereotypów i postaw wobec polskiej branży ciepłowniczej, narosłych od niemal pięćdziesięciu lat funkcjonowania na rynku. Ciepło Systemowe oferowane przez MZGK w Piotrkowie Trybunalskim to nowoczesny produkt spełniający najwyższe normy jakościowe, co potwierdza otrzymane wyróżnienie.
Godło Promocyjne “Teraz Polska“ jest najbardziej rozpoznawalnym znakiem promocyjnym na krajowym rynku. Od lat spotyka się z pozytywnym odbiorem wśród klientów, przedsiębiorców oraz ich kontrahentów. Jego wartość potwierdzają przeprowadzone w 2006 roku badania, z których wynika, że Godło “Teraz Polska“ może stanowić dobre narzędzie wspierające i uwiarygodniające kampanie promocyjne produktów i usług. Także laureaci Konkursu podkreślają znaczenie, jakie ma dla nich to wyróżnienie. 76% ankietowanych uznało, że Godło Promocyjne “Teraz Polska“ wpływa na wzrost sprzedaży nagrodzonych produktów i usług. Co trzeci z nich określił wzrost na poziomie ok. 30%.
W dniu 1 czerwca w Teatrze Wielkim w Warszawie, podczas koncertu galowego, Pan Jacek Szymczak, Prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, odebrał statuetkę “Teraz Polska“ dla Ciepła Systemowego.
Więcej o marce produktowej Ciepło Systemowe przeczytacie Państwo na stronie internetowej www.cieplosystemowe.pl, gdzie poprzez dedykowane działy dla biznesu, domu czy mediów uzyskać można bardziej szczegółowe informacje na temat produktu jakim jest Ciepło Systemowe.
Małgorzata Wiernicka – rzecznik prasowy


     27 kwietnia 2009 r.

Już wystartowała telewizyjna kampania reklamowa Ciepła Systemowego
Spot reklamowy Ciepła Systemowego, w którego Programie Promocji uczestniczy Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim w miniony weekend mieli okazję zobaczyć widzowie TVP. W dniach od 24 do 26 kwietnia br. zrealizowana została pierwsza kampania telewizyjna nowej marki. 24, 25 i 26 kwietnia miały miejsce emisje spotów reklamowych we wszystkich 16 ośrodkach regionalnych Telewizji Polskiej. Spot można było obejrzeć między godz. 18:00 a 18:30 na antenie drugiego i trzeciego programu TVP.
Termin premiery kampanii zaplanowany został zgodnie z wytycznymi strategii Programu. Uwzględniono okres zmniejszania zapotrzebowania na ciepło (koniec tzw. “sezonu grzewczego“), kiedy wahania temperatur zewnętrznych sprawiają, że nieogrzewane już pomieszczenia nie zapewniają komfortu cieplnego. Ciepło Systemowe oferowane przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim gwarantuje natomiast odpowiednią temperaturę przez cały rok.
Kampania telewizyjna jest jednym z narzędzi strategii Programu Promocji Ciepła Systemowego. Spot, który ma przede wszystkim charakter wizerunkowy, wprowadza produkt na szeroki rynek i ma za zadanie zaprezentowanie go jak najszerszemu gronu odbiorców oraz klientów aktualnych i potencjalnych. Wskaźnik efektywności tej kampanii w grupie 35+ szacowany jest na 180 GRP. Kolejne działania reklamowe zaplanowane zostały na początek jesieni 2009 roku, kiedy dostarczane przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim ciepło będzie jeszcze bardziej oczekiwane.

Małgorzata Wiernicka – rzecznik prasowy


     19 stycznia 2009 r.

Nowy, droższy rok…
Wraz z końcem starego i początkiem nowego roku nastąpił radykalny wzrost cen a dotyczy to przede wszystkim cen opału, energii elektrycznej, a co za tym idzie również i ciepła. Cena ciepła jest w znaczącym stopniu zależna przede wszystkim od ceny miału węglowego-opału, którego tak znacznych podwyżek nie było od dłuższego już czasu. Na przełomie roku ceny wzrosły o ok. 80 zł za tonę węgla, a dla porównania ceny w 2007 roku wzrosły „tylko” o ok. 40 zł/ tonę.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim zaopatruje się w opał w Kompanii Węglowej oraz w Katowickim Holdingu Węglowym, które podały już skalę podwyżek na bieżący rok. Cena węgla, w zależności od wielkości i kaloryczności, wzrośnie od 35 do 45 procent, czyli w niektórych asortymentach blisko o połowę.

Tak horrendalne podwyżki cen węgla spowodowane są, jak twierdzą władze kopalń m.in.: „przez szereg zdarzeń natury techniczno-geologicznej noszących znamiona siły wyższej, rosnące koszty wydobycia, oraz przez to, iż węgiel jest wydobywany z coraz niższych pokładów kopalń.

Obowiązująca od 1 stycznia 2009 roku podwyżka cen energii elektrycznej związana jest przede wszystkim z wprowadzeniem przez Energetyków- II taryfy energii elektrycznej. Według nich zmiana taryfy była skutkiem zmieniających się warunków rynkowych oraz wymogów prawnych, wynikiem których jest zmiana cen energii elektrycznej na rynku hurtowym, spowodowana w głównej mierze wzrostem cen węgla oraz ograniczeniem limitów emisji CO2.I tak według nowych cen i stawek opłat Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim za energię elektryczną zapłaci do Zakładu Energetycznego aż o 34 % więcej.

W związku z tak lawinową podwyżką cen paliwa oraz energii elektrycznej MZGK zmuszony został do opracowania zmian w obowiązującej taryfie na ciepło i złożył je w Urzędzie Regulacji Energetyki w celu ich zatwierdzenia, natomiast URE po otrzymaniu takiego wniosku, skrupulatnie sprawdzi zasadność kosztów przy ustalaniu nowych cen i stawek opłat przez Spółkę.

Obecna podwyżka cen i stawek za ciepło kształtować się będzie w granicach 9 % i wejdzie w życie po zatwierdzeniu zmian taryfy przez Urząd Regulacji Energetyki.

Duży wpływ na podwyżkę cen za ciepło w przedsiębiorstwach ciepłowniczych mają także inne, niezależne od nich czynniki. W przypadku MZGK jest to znacznie rosnący czynsz dzierżawny za korzystanie z majątku gmin wraz z podatkiem od nieruchomości, które w 2009 roku wyniosą ok. 7 mln zł. Aktualnie obowiązującą taryfę dla ciepła można znaleźć na stronie internetowej Spółki: www.mzgk-piotrkow.pl

Małgorzata Wiernicka – rzecznik prasowy

     19 stycznia 2009 r.

Projekt nowej taryfy na wodę…
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim przygotował wniosek dotyczący taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i w dniu 19 grudnia 2008 roku złożył go do weryfikacji u Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Powyższa taryfa została określona przez Spółkę i stanowi głównie zestawienie cen
i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie gminy Piotrków Trybunalski oraz innych gmin posiadających porozumienia międzygminne podpisane z Gmina Piotrków Trybunalski na okres od dnia
1 marca 2009 roku do dnia 28 lutego 2010 roku.
Taryfa została opracowana na podstawie przepisów, które określone są w ustawie
z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami), oraz w oparciu o przepisy wykonawcze dotyczące tej ustawy (Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku
o zatwierdzeniu taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe zaopatrzenie ścieków – Dz. U. z 2006 roku Nr 127, poz. 886).
Według zaproponowanej taryfy cena ścieków wzrośnie o ok. 9.9 %, natomiast ceny dotyczące wody powiększą się o ok. 5,6 %. Jednocześnie w tej taryfie została obniżona opłata abonamentowa dla odbiorców, która w poprzednim roku wynosiła 8,68 zł. brutto, natomiast teraz miałaby wynosić 8,11 zł. brutto.
Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych.
Ceny i stawki zawarte w taryfie dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Spółkę MZGK, z wyłączeniem tych odbiorców, którzy dostarczają osady i nieczystości ciekłe z terenów nie skanalizowanych.
Na obsługiwanym przez Spółkę terenie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, obowiązuje taryfa dwuczłonowa, zawierająca różne stawki i ceny opłat dla poszczególnych, taryfowych grup odbiorców. Natomiast w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązuje taryfa jednoczłonowa, która zawiera te same ceny usług dla wszystkich taryfowych grup odbiorców odniesione do 1 m 3 odprowadzanych ścieków, bez stawki opłaty abonamentowej.
Konkretne ceny i skutki finansowe podwyżek cen wody i ścieków będą podane po zaakceptowaniu ich przez Radę Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.
Do tej pory całkowita opłata za wodę i ścieki dla potencjalnej 3 osobowej rodziny wynosiła 60,23 zł brutto miesięcznie, natomiast według projektu nowej taryfy opiewać będzie na kwotę 64,54 zł brutto miesięcznie, co stanowi wzrost dla jednej osoby
w gospodarstwie domowym o 1,44 zł brutto miesięcznie.
Cena wody i ścieków w naszym kraju jest niezwykle zróżnicowana i wynika z wielu uwarunkowań lokalnych. W przypadku Piotrkowa Trybunalskiego proponowana cena wody dla gospodarstw domowych za 1 m 3 wyniesie 2,81 brutto, natomiast łączna cena wody i ścieków za 1 m 3 wyniesie 6,72 zł brutto. Podwyżka cen w Piotrkowie Trybunalskim kształtuje się na najniższym poziomie w porównaniu do pobliskich miast (np. Kalisz 7,62 zł brutto, Sieradz 6,99zł brutto, Pabianice 7,37zł brutto) a jednocześnie cena wody w naszym mieście mieści się poniżej średniej krajowej.
Jakość wody, która jest dostarczana przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim, jest na bieżąco poddawana badaniom laboratoryjnym i jest zgodna zarówno z normami europejskimi, jak i krajowymi.
Małgorzata Wiernicka – rzecznik prasowy
Archiwum 2009 rok
Archiwum 2008 rok
Archiwum 2007 rok

do góry

Ostatnia aktualizacja:
Copyright © 2010 MZGK Spółka z o.o.
Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024x768
Odwiedziło nas już: