Ciepło sieciowe to

Zarys dziejów MZGK

1924
Podpisanie umowy między Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Towarzystwem Ulen & Company na użyczenie pożyczki na inwestycje miejskie (wybudowanie wodociągu i kanalizacji oraz hali targowej)
1925
Utworzenie przedsiębiorstw: Wodociągi, Kanalizacja , Hala Targowa, w budowie. Rozpoczęcie robót inwestycyjnych przy budowie wodociągu, kanalizacji i hali targowej.
1927
Ukończenie budowy kanalizacji miejskiej. Ukończenie budowy wodociągów miejskich (Ujęcie wody przy ul. Żwirki).
1928
Rozpoczęcie eksploatacji wodociągów i kanalizacji. Ukończenie budowy hali targowej.
1929
Powołanie Zjednoczonych Przedsiębiorstw Miejskich, w składzie: Wodociągi, Kanalizacja, Hala Targowa, Gazownia Miejska.
1935
Reorganizacja Zjednoczonych Przedsiębiorstw Miejskich. Utworzenie nowego Wydziału Oczyszczalni Ścieków oraz Działu Instalacyjnego.
1936
Uruchomienie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Filtrowej.
1939
Utworzenie, po wkroczeniu wojsk niemieckich, wydzielonej jednostki administracyjnej pod nazwą Zakłady Miejskie, obejmujące: Gazownię, Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny oraz Halę Targową z Chłodnią.
1945
Powrót, po wyzwoleniu, do pierwotnej nazwy: Zjednoczone Przedsiębiorstwa Miejskie, podległe Ministerstwu Administracji Publicznej.
1950
Na skutek reformy resortu Zjednoczone Przedsiębiorstwa Miejskie przechodzą pod Ministerstwo Gospodarki Komunalnej.
1951
Utworzenie, na bazie Zjednoczonych Przedsiębiorstw Miejskich, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, w skład którego wchodzą: Gazownia, Wodociągi i Kanalizacja, oraz Hala Targowa. Na skutek decyzji władz zwierzchnich do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przejęte zostają z Zarządu Miasta: Wydział Gospodarczy (dający początek działającemu później Zakładowi Oczyszczania Miasta) oraz Łaźnia Miejska, Zakład Zieleni Miejskiej, Targowiska Miejskie. Od prywatnych dotąd właścicieli Miejskie Przed-siębiorstwo Gospodarki Komunalnej przejmuje Hotel "Krakowski" przy pl. Kościuszki, Hotel "Wileński" przy ul. Słowackiego oraz Hotel "Wschodni" przy zbiegu ulic Świerczewskiego i Wojska Polskiego tworząc tzw. Hotele Miejskie. Z tzw. Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego przejęto "porzucone" domy oraz opuszczone przez właścicieli kamienice i oficyny, dają początek Zarządowi Budynków Mieszkalnych.
1952
Decyzją Ministerstwa Gospodarki Komunalnej od Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej odchodzi Zarząd Budynków Mieszkalnych stając się samodzielnym przedsiębiorstwem.
1954
Wyłączenie Hali Targowej z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i przekazanie do Miejskiego Handlu Detalicznego. Podział przedsiębiorstwa na dwie jednostki organizacyjne: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej nr 1 (obejmujące: Zakład Oczyszczania Miasta, Hotele Miejskie, Łaźnię Miejską, Targowiska Miejskie oraz Zakład Zieleni Miejskiej) oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej nr 2 (obejmujące: Gazownię, Wodociągi i Kanalizację, oraz inkaso gazu i elektryczności).
1956
Poszerzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej nr 2 o nowe przedsiębiorstwo: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne.
1959
Podjęcie uchwały o połączeniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej nr 1 i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej nr 2.
1960
Rozpoczęcie działalności pod nową nazwą jako Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej obejmującym: Gazownię Miejską, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Oczyszczania Miasta, Hotele Miejskie, Łaźnię Miejską, Zakład Zieleni Miejskiej, Targowiska Miejskie oraz Miejski Zakład Komunikacyjny. Przekazanie inkasa gazu i elektryczności do Zakładu Energetycznego Łódź-Województwo Rejon-Piotrków Tryb.
1964
Poszerzenie składu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej o nowo powstały: Miejski Zakład Pogrzebowy. Rozpoczęcie próbnych odwiertów przy Ujęciu Wody "Szczekanica".
1969
Wydzielenie Gazowni Miejskiej ze składu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i przekazanie do Łódzkich Okręgowych Zakładów Gazowniczych w Łodzi. Włączenie do Hoteli Miejskich nowego Hotelu "Trybunalskiego" przy ul. Grota-Roweckiego.
1970
Wyłączenie Targowisk Miejskich ze składu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i przekazanie ich do Miejskiego Handlu Detalicznego Likwidacja Łaźni Miejskiej.
1971
Rozpoczęcie prac projektowych dotyczących miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Podole 7/9.
1972
Rozpoczęcie budowy miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Podole 7/9.
1974
Przekazanie do eksploatacji etapu "mini" miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Podole 7/9.
1975
Włączenie do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej zakładów gospodarki komunalnej w Sulejowie, Kamieńsku, Gorzkowicach, Wolborzu, Moszczenicy oraz w Tuszynie. Włączenie do eksploatacji Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody "Szczekanica". Przejęcie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych i włączenie do struktury przedsiębiorstwa. Zmiana nazwy przedsiębiorstwa na Piotrkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Wyłączenie ze struktury i usamodzielnienie się Hoteli Miejskich.
1976
Przekazanie do eksploatacji etapu "O" miejskiej oczyszczalni ścieków.
1977
Rozpoczęcie eksploatacji miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Podole 7/9. Wydzielenie ze struktury i usamodzielnienie się Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.
1979
Wyłączenie Zakładu Zieleni Miejskiej ze struktury Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
1982
Utworzenie w strukturze Piotrkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nowego Zakładu Remontowo- Konserwacyjnego. Przejęcie Ciepłowni C-2 przy ul. Karolinowskiej w skład Piotrkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.
1987
Podział na dwa przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej obejmujące: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Oczyszczalnię Ścieków, Ciepłownię C-2, Zakład Oczyszczania Miasta, Zakład Pogrzebowy; oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej obejmujące: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, Zakład Remontowo-Konserwacyjny, oddział w Wolborzu. Wyłączenie ze struktury Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i usamodzielnienie się oddziałów: Sulejów, Gorzkowice, Kamieńsk, Tuszyn.
1990
Wyłączenie ze struktury Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i sprywatyzowanie Zakładu Oczyszczania Miasta. Wyłączenie ze struktury Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i sprywatyzowanie Zakładu Pogrzebowego.
1991
Komunalizacja przedsiębiorstwa. Zmiana nazwy na Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej. Wyłączenie ze struktury Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i usamodzielnienie się oddziału w Moszczenicy.
1995
Przekazanie do eksploatacji etapu "I" miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Podole 7/9.
1996
Powołanie grupy inicjatywnej do prywatyzacji przedsiębiorstwa z udziałem pracowników (2/3 udziałów) i gminy (1/3 udziałów).
1997
Rozpoczęcie działalności sprywatyzowanego przedsiębiorstwa, zmiana nazwy na Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z O.O.
1998
Przejęcie Ciepłowni C-1 od Fabryki Maszyn Górniczych "Pioma".
2000
Przedsiębiorstwo działa w składzie: Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny (Ujęcie Wody "Żwirki", Ujęcie Wody "Szczekanica", Oczyszczalnia Ścieków), Zakład Energetyki Cieplnej (Ciepłownia C-1, Ciepłownia C-2).
2001
Reorganizacja przedsiębiorstwa. W strukturze firmy działają: Zakład Ujęć Wody, Zakład Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej, Zakład Oczyszczalnia Ścieków, Zakład Ciepłowniczy C-1, Zakład Ciepłowniczy C-2, Zakład Zaopatrzenia i Transportu (obsługujący Składowisko Odpadów Komunalnych).
2008
Z dniem 31.03.2008 r. zamknięto Składowisko Odpadów Komunalnych w Dołach Brzeskich i zaprzestano przyjmowania odpadów na składowisko. Jednocześnie ustalono harmonogram działań związanych z rekultywacją składowiska. Nadzór nad rekultywacja składowiska sprawuje Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
2009
Rada Miasta podjęła uchwałę o powołaniu Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o., jednoosobowej spółki Gminy. Powołano 3 osobową Radę Nadzorczą i Prezesa Spółki. Z dniem 1 października 2009 r. Spółka podjęła czynności prawno - organizacyjne w celu przejęcia od MZGK Spółka z o.o., z dniem 1 stycznia 2010 r., zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2010
Z dniem 1 stycznia 2010 r. rozpoczynają działalność Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółki z o.o., z siedzibą przy ul. Przemysłowej 4.
Z dniem 1 stycznia 2010 r. podstawową działalnością Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. jest działalność ciepłownicza, jednocześnie MZGK przenosi swoją siedzibę pod adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Rolnicza 75.

Ostatnia aktualizacja:
Copyright © 2010 MZGK Spółka z o.o.
Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024x768
Odwiedziło nas już: