Ciepło sieciowe to


Ciepłownia C-2
Podstawowym zakresem działalności Zakładu Ciepłowniczego C-2 jest eksploatacja źródła ciepła wyposażonego w 2 kotły WR-25 zlokalizowanej przy ul. Rolniczej 75.
Urządzenia są własnością Gminy Piotrków Trybunalski i są przez MZGK eksploatowane na podstawie umowy dzierżawy.Historia Zakładu Ciepłowniczego C-2

Ciepło jest jednym z podstawowych mediów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania miasta. Zakład nasz w początkach swojej działalności ciepłowniczej obsługiwał kilkanaście ko-tłowni lokalnych zlokalizowanych w różnych rejonach miasta oraz oddziałach jak Tuszyn, Moszczenica, Wolbórz, Sulejów czy Gorzkowice. Były to, w przeważającej części kotłownie oparte na kotłach ECA-IV opalanych koksem oraz kotłach stalowych opalanych węglem grubym.
1976 r.
   Uruchomiono ciepłownię C-1 przy FMG "Pioma", wyposażoną w 2 kotły WR-25, dostarczającą ciepło na potrzeby Zakładu.
1977 r.
   Wyodrębniono w strukturze przedsiębiorstwa zakład ciepłowniczy z siedzibą przy ul.Belzackiej i później ul. Wojska Polskiego, który obsługiwał kilkanaście kotłowni lokalnych zlokalizowanych w różnych rejonach miasta oraz zajmował się później eks-ploatacją budowanej miejskiej sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych oraz zakupem ciepła z C1 i jego sprzedażą odbiorcom za-silanym z miejskiej sieci ciepłowniczej.
1977 - 1979 r.
   Magistrala ciepłownicza połączyła ciepłownię C-1 z osiedlem mieszkanio-wym Łódzka-Wysoka oraz budynki mieszkalne osiedli: Górna, Narutowicza Zachód, Na-rutowicza Południe i 35-lecia. Ciepło do wybudowanej miejskiej sieci ciepłowniczej dostarczała ciepłownia C-1 przy FMG ?Pioma?.
1980 r.
   Trwa budowa ciepłowni C-2 przy ul.Rolniczej 75, a zatrudnieni już do jej obsługi pracownicy szkolą się w ciepłowni C-1.
1979 - 1982 r.
   Budowa odcinka miejskiej sieci ciepłowniczej od komory ciepłowniczej K15 w rejonie Oś. Łódzka-Wysoka do ciepłowni C2 spinającego obie ciepłownie.
1979 - 1983 r.
   Budowa odcinka miejskiej sieci ciepłowniczej od komory ciepłowniczej K10A w rejonie ul. Belzacka-Armii Krajowej do K50 w ul. Próchnika doprowadzającej ciepło do Śródmieścia. X.1982 r.
   Uuruchomiono ciepłownię miejską C-2, wyposażoną w 2 kotły WR-25, oraz magistralę cieplną łączącą ją z siecią dotychczasową. Początkowo pracował jeden kocioł z prowizorycznym odprowadzeniem spalin do komina stalowego, zaś drugi włączono do eksploatacji w lutym 1983 r. Po sezonie grzewczym przełączono odprwadzenie spalin na docelowy komin o konstrukcji żelbetonowej i wysokości 120 m. Zakład eksploatował w tym czasie: ciepłownię C-2, kilkanaście ciepłowni lokalnych oraz miejską sieć ciepłowniczą o dług. 17,5 km wraz ze 109 węzłami cieplnymi, zakupując także ciepło z ciepłowni C-1. Datę tą traktuje się jako początek zawodowego ciepłowni-ctwa w strukturach przedsiębiorstwa, a Za-kład Ciepłowniczy ma swoją siedzibę w pomieszczeniach budynku głównego ciepłowni przy ul. Rolniczej 75 oraz warsztat sieci cieplnych w budynku po osiedlowej kotłowni lokalnej przy ul. Wysokiej 15/17 i pomieszczeniu przy węźle cieplnym ODN przy ul. Słowackiego. Po zakończeniu budowy ciepłowni na budynek administracyjno-biurowy adoptowano baraki zaplecza budowy.
1983 - 1986 r.
   Wybudowano sieć cieplną od komory K13A w rejonie ul. Polnej- Armii Krajowej do Oś. Słowackiego Północ umożliwiając dostawę ciepła w ten rejon miasta do nowo powstającego osiedla.
1986 - 1988 r.
   Wybudowano sieć cieplną od komory K14A w rejonie ul. Łódzka - Armii Krajowej do Oś. Sadowa umożliwiając dostawę ciepła w ten rejon miasta do nowo powstającego osiedla. XII.1986 r.
   Pożar budynku administracyjno.-biurowego (baraków).
1987 r.
   Zakupiono dwie lokomotywy 409 Da oraz dwie wyładowywarki wagonów WWJ-115 służące do obsługi dostaw kolejowych opału i jego rozładunku.
1988 r.
   Zakończono budowę i oddano do eksploatacji bocznicę kolejową C-2 wraz z budynkiem zajezdni lokomotyw. Transporty kolejowe miału obsługiwane są przez własną brygadę bocznicową i rozładowywane bezpośrednio na placu składowym miału. Wybudowano i oddano do eksploatacji warsztat brygad remontowych .Wyposażony w podstawowe obrabiarki i urządzenia poprawił i usprawnił pracę brygad remontowych.
1988 r.
   W ciepłowni C-1 uruchomiono dodatkowe 3 kotły WR-25.
1989 r.
   Wybudowano sieć cieplną od komory K11 w rejonie ul.Szkolna - Armii Krajowej do Oś. Szkolna umożliwiając dostawę ciepła w ten rejon miasta do nowo powstającego osiedla.
1992 r.
   Zakład przejął do eksploatacji po upadłej Fabryce Domów kotłownię "FADOM". Wybudowano budynek administracyjno-socjalny, do którego w 1993 r. przeprowadzono biuro Zakładu Ciepłowniczego C-2, a w 1995 roku warsztat sieci i węzłów cieplnych z ul. Wysokiej.
1990 - 1993 r.
   Wybudowano sieć cieplną do Oś. Wyzwolenie umożliwiając dostawę ciepła w ten rejon miasta likwidując w latach 1993-1995 kotłownie lokalne i w następnych latach ogrzewanie piecowe (1993-2005 realizowane kolejne odcinki sieci cieplnej i węzły cieplne). od 1993 r.
   Nowo projektowane i budowane sieci cieplne wykonywane są w technologii rur preizolowanych.
1993 r.
   Wybudowano sieć cieplną do Oś. Jagielońska umożliwiając dostawę ciepła w ten rejon miasta likwidując kotłownie lokalne(1993-1994 realizowane kolejne węzły).
1993 r.
   Rozpoczęto prace związane z budową instalacji odsiarczania spalin dla ciepłowni C-2, przez firmę "HAFI" zakończone ostatecznie fiaskiem w 1996 r. W 1997 r. zakład we własnym zakresie dokonał , modernizacji i przeróbek istniejącej instalacji odsiarczania spalin ciepłowni C-2, eksploatując ją do chwili obecnej. Do końca 1993 r. wszystkie eksploatowane przez nas węzły cieplne wyposażone zostały w układy pomiarowe ciepła.
1995 r.
   wybudowano sieć cieplną do Oś. Wronia umożliwiając dostawę ciepła w ten rejon miasta i likwidację kotłowni "FADOM".
1993 - 1995 r.
   Zlikwidowano wszystkie kotłownie lokalne oraz kotłownię "FADOM" eksploatowane przez zakład podłączając obsługiwane przez nie budynki do miejskiej sie-ci ciepłowniczej.
1995 - 1996 r.
   Wybudowano sieć cieplną do Oś. Piastowska i Szkoły TPS umożliwiając dostawę ciepła w ten rejon miasta i likwidację kotłowni.
1996 r.
   Wybudowano sieć cieplną do Oś. Targowa umożliwiając dostawę ciepła w ten rejon miasta i likwidację ogrzewania piecowego (1996-1997 realizowane kolejne węzły).
1997 r.
   Uruchomienie instalacji odsiarczania spalin ciepłowni C-2; Powstał Miejski Zakład Gospodarki Komnalnej Spółka z o.o. którego jednym z zakładów jest Zakład Ciepłowniczy. 26 października 1988 r. decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki udzielono MZGK Sp.zo.o. koncesji na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła.
1998 r.
   W struktury MZGK Sp.zo.o. przejęto ciepłownię C-1.Powstały dwa Zakłady Ciepłownicze C-1 i C-2.
1999 r.
   Wybudowano sieć cieplną rozdzielczą dla Oś. Piastowska zasilając z m.s.c. większość bloków . Modernizacja sieci cieplnej od K10/A w rejonie ?STATOIL? (sieć preizolowana).
2000 - 2001 r.
   Zgodnie z postanowieniami koncesji wszystkie eksploatowane przez nas węzły cieplne wyposażone zostały w układy automatycznej regulacji.
2001 r.
   Wybudowano sieć cieplną od komory K3 w rejonie ul. Niskiej - Szklarska do Zakładu DELTA likwidując stare awaryjne przyłącze od komory K1 w ul. Orlej.
2002 r.
   Modernizacja przejścia sieci cieplnej pod torami PKP (sieć preizolowana).
2002 r.
   Rozpoczęto remont komina polegający na wymianie wymurówki na kwasoodporną z jednoczesnym remontem trzonu komina ? prace prowadzone są etapowo do chwili obecnej. II.2003 r.
   Podpisano umowę z IKEA na obsługę kolejową ich magazynów.
2004 r.
   Modernizacja sieci cieplnej od K1A/1 do K2 w rejonie ulic Orla - Szklarska wykonana własnymi brygadami Zakładu Ciepłowniczego C-2 (sieć preizolowana).
2006 r.
   Opracowano projekty modernizacji sieci cieplnej dla Oś. Wysoka - Łódzka i rozpoczęto I etap realizacji prac (sieć preizolowana).
2007 r.
   Dokończenie I etapu modernizacji sieci cieplnej dla Oś. Wysoka - Łódzka; montaż przetworników częstotliwości dla wentylatorów ciągu i podmuchu kotła nr. 2; Wykonanie opomiarowania kotłów w ciepłowni C-2. Montaż tensometrycznej wagi taśmociągowej do pomiaru ilości miału dostarczanego do kotła.


Kotły ciepłownicze WR-25


Kotły WR-25, każdy o mocy 29,67 MW (25 Gcal/h), są kotłami wodnorurkowymi, przepływowymi typu La Monte, całkowicie opromie-niowanymi. Wykonane są w układzie 3-ciągowym i umieszczone na własnej konstrukcji. W kotłach tych następuje następuje podgrzanie do odpo-wiedniej (zgodnej z ustalonym grafikiem) temperatury wody obiegowej zasilającej miejską sieć ciepłowniczą. Kotły opalane są węglem kamiennym energetycznym kl. II A (miałem) spalanym na podwójnym mechanicznym ruszcie taśmowym.

Parametry opału:
- granulacja 0-20 mm
- zawartość popiołu 15-18%
- wilgoć całkowita 13-19%
- wartość opałowa ok. 20-21 kJ/kg.

Spalanie opału (paliwa) odbywa się przy pomocy powietrza podmuchowego (pierwotnego i wtórnego) podawanego od tyłu rusztu w trzech etapach:
- etap suszenia - polegający na wysuszeniu i odparowaniu wilgoci,
- etap odgazowania ? polegający na spalaniu wydzielających się gazów, etap ten wymaga naj-więcej powietrza,
- etap zgazowania - ostatnia część procesu polegająca na utlenieniu się węgla pierwiastkowego na tlenek i dwutlenek węgla.

Parametry wody osiągane w kotle WR-25:
- ciśnienie max/min 2,0/1,1 Mpa,
- temperatury max/min 155/70 °C,
- natężenie obiętościowe średnie ok. 340 m3/h.

Temperatura wody wylotowej jest ściśle zależna od parametrów procesu spalania:
- ilości doprowadzonego powietrza (wentylator powietrza podmuchu)
- grubości warstwy opału na ruszcie (regulowana warstwownicą)
- szybkości posuwu rusztu (regulacja obrotów napędu rusztu)
- rodzaju opału
- wielkości strat (straty żużla, przesypu, niezupełnego i niecałkowitego spalania, przenikania) 1) Dokończenie modernizacji sieci cieplnej dla Oś. Wysoka ? Łódzka (wykonane projekty).


Galeria foto C-2Kliknij aby powiększyć
Ciepłownia C-2
Składowisko opału.
Składowisko opału.
Wyładowarka wagonowa opału.
Rozładunek wagonów.
Wyładowany opał.
Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć
Taśmociąg opału
Kocioł ciepłowniczy
Węzeł cieplny
Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć
Reaktor odsiarczania spalin
Sterownia odsiarczania
Rozdzielnia napięcia


Ostatnia aktualizacja:
Copyright © 2010 MZGK Spółka z o.o.
Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024x768
Odwiedziło nas już: